neděle 3. března 2013

Přenos dat s kryptografickou ochranou v československé armádě

 
Utajený přenos dat v československé armádě
(Souprava "PÁSKA" – dílčí pohled do historie čs. vojenské elektroniky)
Část 2
Mobilní souprava ZPD 4800 – zástavba soupravy "PÁSKA" do skříňové karoserie automobilu Praga V3S
Mobilní (vozidlové) verzi soupravy PÁSKA bylo správou spojovacího vojska generálního štábu přiřazeno typové označení ZPD 4800. Její realizací (zástavbou zařízení soupravy do vozidel) byl pověřen Opravářský závod 064 Hradec Králové (OZ 064), který byl podřízen Správě spojovacího vojska GŠ. Zástavba v OZ 064 se uskutečnila na základě takticko-technických požadavků zpracovaných VÚ 060 Praha. Spočívala v zabudování zařízení soupravy do skříňových karosérií automobilů Praga V3S. Obdobně jako byla podniku Metra Blansko vlastní vysoká kultura a kvalita výroby, OZ 064 se vyznačoval vysokou kulturou a kvalitou zástaveb různých elektronických zařízení do skříňových karosérií vozidel i jiných kolových a pásových mobilních platforem.
Do složení mobilní soupravy ZPD 4800 přibyla v porovnání se složením stacionární soupravy PÁSKA (viz část 1) další zařízení typická pro zajištění autonomního provozu v polních podmínkách:
  • Elektrocentrála EC 4 kVA (ČSAB 4-3/1-400/231) s příslušenstvím z čs. průmyslu.
  • Telefonní přístroje MB a AUT (TP-25, P 170) pro služební hovorové spojení.
  • VKV rádiová stanice R-105d pro spojení za jízdy.
  • Další příslušenství pro zajištění provozu v různých specifikovaných podmínkách.
Další příslušenství zahrnovalo například stabilizátor napájecího napětí, svorkovnice BS 20/U pro kabelové spojení soupravy s vnějším linkovým prostředím přes vstupní připojovací panel na skříní vozidla, prostředky pro práci s děrnou páskou, sady náhradních obvodových desek KZPD, samostatné propojovací kabely, měřící přístroje a nářadí, atd.
Souprava měla zajištěno napájení z vnější elektrorozvodné sítě a z vlastního zdroje (vezené výnosné elektrocentrály) při vzdálenosti až 50 m od vozidla. Přechod z jednoho zdroje napájení na druhý byl zajištěn automaticky. Byl zajištěn nepřetržitý provoz (24 hodiny denně).

Mobilní souprava přenosu dat ZPD4800 zabudovaná v karoserii automobilu Praga V3S
Hlavní komponenty, celkové uspořádání a funkční propojení zařízení mobilní verze soupravy PÁSKA je zřejmé z níže uvedeného strukturního a funkčního blokového schématu soupravy.
Blokové schéma mobilní soupravy přenosu dat ZPD4800
Hlavní funkcí, kterou mobilní verze soupravy PÁSKA zajišťovala, bylo samozřejmě utajené a zabezpečené vysílání a příjem dat (zpráv) v režimech off-line i on-line se specifikovanými počítači. Podle potřeby byl možný přechod na hovorové spojení mezi operátory nebo funkcionáři velení. K plnění požadovaných funkcí souprava umožňovala připojení k hlavním a záložním přenosovým okruhům (analogovým) s dvou- nebo čtyřdrátovým zakončením a parametry dle příslušných doporučení CCITT. Bylo zajištěno služební hovorové spojení na spojovacích uzlech velitelských stanovišť a VKV rádiové hovorové spojení za jízdy.
Pracovní směna byla tříčlenná ve složení náčelník směny – praporčík, operátor a řidič – zdrojař. Vnitřní prostor skříňové karosérie byl rozdělen na dvě pevně oddělené části: provozní prostor s omezeným přístupem (přední část s pracovišti náčelníka soupravy a operátora) a vstupní prostor pro příjem a výdej datových médií a tištěných dokumentů.
Byla zajištěna snadná demontáž a vyjmutelnost  specifikovaných zařízení soupravy tak, aby byl možný jejich provoz mimo vozidlo (např. ve stanovém přístřešku).
Opravářský závod 064 Hradec Králové byl vzorně zařízen a měl dlouholeté zkušenosti s řešením mobilních prostředků se zástavbou zařízení nejrůznějšího typu  do různorodých vozidel. Disponoval bohatým sortimentem typizovaných konstrukčních dílů a stavebních prvků umožňujících efektivně řešit zabudování téměř jakýchkoli systémů a zařízení do mobilních platforem. Provedené podnikové zkoušky prokázaly, že  zástavba provozoven ZPD 4800 byla provedena na vysoké úrovni kvality.
Série níže uvedených obrázků zahrnuje různá zařízení mobilní soupravy a ilustruje i způsob provedení zástavby.
Pohled do interiéru soupravy (1)
Pohled do interiéru soupravy (2)


Pohled do interiéru soupravy (3)

Vnější připojovací panel soupravy na skříňové karoserii vozidla

Oblasti nasazení a provozního používání stacionárních a mobilních souprav "PÁSKA" v čs. armádě
Základní důležitou oblastí nasazení stacionárních souprav PÁSKA do "ostrého" provozu byla pracoviště PVOS, kde již byl nejvyšší čas pro nahrazení problematických a technicky značně opotřebovaných dovozních komerčních zařízení přenosu dat DFE 550 z NDR, nesplňujících navíc nekompromisní a kritický požadavek na spolehlivou (kryptografickou) ochranu přenášených informací.
Druhou oblastí, ve které byla zařízení soupravy PÁSKA velkým přínosem a umožnila podstatně rozšířit a zkvalitnit uživatelské schopnosti bylo již výše několikrát zmíněné integrování komponent soupravy do vybavení provozoven mobilních počítačů MOMI 2 a MOMI 3. K tomu napomohlo dořešení KZPD soupravy PÁSKA pro on-line provoz s počítačem ADT-4500 a jeho funkční a fyzické propojení s uživatelským terminálem SM-7202 z rodiny prostředků Systému malých elektronických počítačů SMEP. Mobilní počítače MOMI 2 a MOMI 3 se zařízeními soupravy PÁSKA byly mj. provozovány se zajištěním datových komunikací mezi štábem velitelství Západního vojenského okruhu (ZVO) Tábor (středisko Drhovice) a štáby armádního stupně – 1. armády (Příbram) a 4. armády (Písek).
Další významnou oblastí bylo začlenění zařízení soupravy PÁSKA do sestavy pasivního radiotechnického pátrače PRP2 (KRTP-81) "RAMONA" (předchůdce modernějšího světově proslulého pasivního radiotechnického pátrače KRTP-86 "TAMARA"). Zařízení soupravy PÁSKA zajišťovala přenos dat mezi vyhodnocovacími pracovišti radiotechnického pátrače (s pátracím a sledovacím zařízením) a pracovišti s velkoplošným zobrazovacím a kreslícím zařízením "PLANŽET". Přenosy se uskutečňovaly po okruzích radioreléových spojů vytvářených radioreléovými stanicemi MT15 SUD (MT31) z výroby pražské Tesly Hloubětín.
Mobilní soupravy přenosu dat ZPD 4800 (ze zástavby OZ 064 Hradec Králové) zabezpečovaly mj. pravidelné relace přenosu dat mezi výpočetními středisky velitelství ZVO Tábor a Generálního štábu Praha.
Organizace systémového řešení, výzkumu a vývoje, řízení výroby a zástavby zařízení soupravy PÁSKA ve VÚ 060 Praha včetně zúčastněných pracovníků
Ve VÚ 060 byla zpracována koncepce řešení celé soupravy pro utajený přenos dat "PÁSKA" (včetně "hotových" zařízení, nakupovaných a včleňovaných do soupravy), veškeré podklady a dokumenty pro zahájení a uskutečnění výzkumných prací a vývoje zařízení M4T257 (KZPD), M4T258 (PAŠA-M) a M4T264 (linkové výbavy) realizovaného v ústavu. Na pracích projektu PÁSKA se v jednotlivých etapách ve VÚ 060 podílely útvary technického rozvoje, laboratorních oddělení, konstrukce  a prototypových dílen. Vedením a řízením celého projektu (včetně řízení spolupráce pro výrobní podnik Metra Blansko a pro zástavbu mobilní soupravy ZPD 4800 v OZ 064 Hradec Králové) byl pověřen příslušník Skupiny technického rozvoje-1 Ing. Jaroslav Horák. Významnou roli v elektronickém řešení KZPD sehrál Ing. Karel Koubský. Za mimořádné úsilí a cennou technickou pomoc při osvojení výroby v podniku Metra Blansko, a rovněž při zavádění souprav "PÁSKA" do praktického provozu v armádě patří za VÚ 060 zvláštní dík Ing. Ladislavu Bartákovi, Ing. Zdeňku Francovi a Ing. Václavu Rybáčkovi.
Výzkumné práce a vývoj hlavního zařízení soupravy – KZPD probíhal zhruba v letech 1969 až 1973. Realizoval jej kolektiv ve složení:
Vedoucí projektu "PÁSKA":
Ing. Jaroslav Horák
Vedoucí elektronického řešení:
Ing. Karel Koubský
Řešitelé:
Ing. Ladislav Barták
Ing. Zdeněk Franc
Ing. Jaroslav Hrouda
Ing. Václav Rybáček
Ing. Jan Linek (dodatečně – režim "on-line" s počítačem ADT 4500)
Technici:
Karel Bouška
Václav Bulín
Vedoucí konstrukčního řešení (včetně přípravy technické dokumentace pro výrobní podnik Metra Blansko):
Ing. Jaroslav Zeman
Řešitel:
Ing. Jan Koláček
Vedoucí výroby FV/prototypu (včetně spolupráce pro výrobní podnik Metra Blansko):
Jaroslav Knížek
Mechanik:
Karel Hanžl

Výzkumné práce a vývoj šifrovacího zařízení soupravy – "PAŠA-M" probíhal zhruba v letech 1970 až 1973. Realizoval jej kolektiv příslušníků Zvláštní správy FMV. Spolupráci na vývoji za VÚ 060 řídil a zajišťoval Ing. Mikuláš Číry.
Výzkumné práce a vývoj linkové výbavy soupravy "PÁSKA" realizoval kolektiv ve složení:
Vedoucí projektu "PÁSKA":
Ing. Jaroslav Horák
Řešitelé:
Ing. Václav Liška
Ing. Emanuel Durdis
Technici:
Josef Bastl

Příprava výroby a sériová výroba zařízení M4T257 (KZPD), M4T258 (PAŠA-M) a M4T264 (linkové výbavy) soupravy "PÁSKA" ve výrobním podniku Metra Blansko probíhala zhruba od roku 1976 za účasti funkcionářů a kolektivu pracovníků podniku:
Ředitel podniku:
Ing. Josef Pernica
Technický náměstek ředitele:
Ing. Otto Nečas
Organizační zabezpečení:
Ing. Květoslav Krátký
Vedoucí přípravy výroby:
František Strachoň
Další pracovníci přípravy výroby:
Ing. Ludvík Odehnal
Ing. Josef Švarc
Konstrukce:
Hlavní technolog:
Stanislav Komárek
Alois Kunc

Ve VÚ 060 se uskutečnila náročná úprava předávací dokumentace  a podkladů pro výrobu k zajištění souladu s normami a zvyklostmi výrobního podniku Metra Blansko, kterou řídil Ing. Jaroslav Zeman. Úpravu a poskytnutí mnoha nástrojů a přípravků z dílen VÚ 060 výrobnímu podniku Metra Blansko řídil Jaroslav Knížek. Po celou dobu byla pro výrobní podnik zajištěna příslušníky ústavu technická pomoc a operativní konzultace. To významně napomohlo efektivní spolupráci, zkracování termínů etap a celému procesu výrobní realizace zařízení soupravy "PÁSKA". Spolupráci ústavu a výrobního podniku po celou dobu za VÚ060 řídil a zajišťoval vedoucí projektu Ing. Jaroslav Horák.
Realizace mobilních souprav utajeného přenosu dat ZPD 4800 formou zástavba zařízení soupravy "PÁSKA" do skříňové karosérie automobilu PV3S v OZ 064 Hradec Králové proběhla v letech 1975-1977 za účasti funkcionářů a kolektivu pracovníků opravářského závodu:
Náčelník opravářského závodu:
Ing. Alois Hlavatý
Vedoucí vývoje:
Ing. Jaroslav Halma
Vedoucí konstrukce:
Ing. Přemysl Šmíd
Vedoucí zkušebnictví:
Bohuslav Šmíd

Efektivní spolupráci na konstrukci zástavby a oponenturu konkrétních technických řešení za VÚ 060 Praha obětavě zajišťoval Ing. Jaroslav Zeman. Opatření a technická řešení související se zajištěním bezpečnosti a ochrany šifrovacího zařízení M4T258 v mobilní soupravě ZPD 4800 za 8. oddělení GŠ účinně pomáhal zajišťovat František Milec. Řízení průběhu zástavby a spolupráci ústavu s Opravářským závodem 064 po celou dobu za VÚ060 řídil a zajišťoval vedoucí projektu Ing. Jaroslav Horák.
Závěr
Tento příspěvek poskytuje stručný pohled na jednu z dílčích kapitol historie vojenské elektroniky v čs. armádě. Realizace projektu, jehož předmětem byla souprava kryptograficky chráněného přenosu dat "PÁSKA", sehrála ve své době (70. letech minulého století) významnou roli při zavádění automatizovaného velení a řízení v několika významných oblastech působení čs. armády. Celý proces realizace projektu nebyl vůbec jednoduchý. Prošel mnoha nelehkými peripetiemi a byl spojen s ostrými střety při boji za orientaci na čs. národní výzkum, vývoj a výrobu, namísto problematické orientace na "pomoc" ze strany Varšavské smlouvy (konkrétně SSSR). "Vítězství" národní orientace znamenalo značný přínos nejen pro uspokojení potřeb čs. armády, ale ve značné míře i pro rozvoj a zachování schopností řešení náročných vojenských zakázek v čs. národním obranném průmyslu. Neocenitelné byly také zkušenosti, které získal VÚ 060 v projektu "PÁSKA" při řízení a praktickém uskutečňování celého cyklu, tj. výzkumu a vývoje ve VÚ 060 – přípravy výroby v čs. průmyslu – sériové výroby – zavedení a provozu u vojsk, včetně zástavby mobilní soupravy ZPD 4800 do vozidel. 

òòòòòòò